مدیر عامل


 مهندس یعقوب نامی
 
  سوگند نامه مدیر عامل