سوابق اجرایی و تحصیلی


 مهندس یعقوب نامی
 
  مدیر عامل