سالن ها

سالن A 
آرماتور بافی 

با توجه به تولیدات سری و انبوه قطعات پیش ساخته در سالن A کلیه آرماتور های مصرفی بعد از آزمایشگاه تنش مجاز (بر جاری شدن ) در آزمایشگاه دانشگاه تبریزیا سایر آزمایشگاه های مجاز به اندازه های مورد نیاز توسط دستگاه های برقی و مکانیکی برشی و خمکاری شده و توسط شابلونهای از قبل تهیه شده آرماتور بندی شده به صورت شبکه قسمت تولید قطعات بتنی به سالنهای دیگر انتقال داده می شود و در ضمن کلیه آرماتورهای مصرفی در خطوط تولید از نوع A3 با تنش مجاز  EY=4200 می باشد
 

 سالن B
تولید قطعات بتنی به صورت افقی

در این واحد قطعات به صورت افقی تولید می شود این سالن مخصوص تولید دیوار های بیرونی آپارتمان  و دیوارهای  نما می باشد که قطعات آرماتور بندی و بتن ریزی بصورت دو لایه انجام می پذیرد و در وسط قطعات مورد بحث یک لایه پلاستفوم  قرار می گیرد که عایق صدا - سرما و گرما می باشد کلیه سالن های تولید مجاز به سیستم کوینگ سنگ (سالن بخار) می باشد که قطعات در داخل آنها خشک شده و آبپاشی گردیده  و جهت دپو و تکمیل عمر مفید بتن به استوکیارد منتقل گردید
و بعد از تست و دریافت مقاومت نهایی مورد نیاز و تائید آزمایشگاه جهت نصب به پروژه ها ارسال می شود. 

 

 
 سالن C
تولید قطعات بتنی راه پله ها و قطعات فرعی

در این سالن پله و پاگرد و قطعات غیر آپارتمانی اعم از دالهای بتنی تیر و ستون و فونداسیون و قطعات خاک مسلح و انواع دیوارهای محوطه و باکس در اندازه های متفاوت بصورت افقی تولید می شود قطعات پله و پاگرد می تواند در اندازه های بزرگ و یکپارچه بصورت موزائیک نیز تولید و تحویل می شود این سالن نیز همانند دیگر سالنهای تولید مجاز به سیستم گورینگ می باشد و این مشخصات بعمل آوری بتن برابر استاندارد های  روز انجام می پذیرد

 
 سالن D
تولید قطعات آپارتمانی بصورت باطری(عمودی)

در این سالن قطعات بتنی شامل کف و سقف و دیوار های حمال پارتیشن بصورت عمودی ثابت و یکجا تولید می شود و سیستم خشک کن یا گورینگ توسط  لوله های بخار در محل انجام می پذیرد و به تونل بخار هدایت می شود در این سالن نیز همانند سایر سالنهای تولید کلیه استاندارد های مورد نیاز بتن ریزی و بعد از تست نهایی توسط آزمایشگاه بتن مستقر در کارخانه و تائید آن جهت اجرا و نصب به پروژه ها ارسال
می شود.

 
 سالن E

این سالن شامل چندین واحد پشتیبانی و خدماتی فنی می باشد که کلیه خطوط تولید و سایر واحدها را پشتیبانی می نماید. لازم به ذکر است در قسمت قالبسازی کلیه قالب های فلزی سفارش های جدید قطعات ساخت و بازسازی قالب های قدیم انجام می گیرد و واحد تراشکاری و مکانیکی در ارتباط با سالن های تولید و طراحی قطعات به باز سازی و تعمیرات کلیه ماشین آلات تولیدی را انجام می دهد و سرویس نگهداری کلیه ماشین آلات بعهده آنان می باشد.