پروژه های اجراییپروژه دوکمال

بتن ریزی ایستگاه بی آر تی سیلو