تاریخ : چهارشنبه 25 تير 1399     |     کد : 403

آگهي مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی ( نوبت دوم )؛

آگهي مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی ( نوبت دوم ) شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان ؛

شرکت خانه سازي پيش ساخته آذربايجان در نظر دارد تأمين نيروي انساني خود را از طريق مناقصه عمومي (نوبت دوم ) به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.

شرکت خانه سازي پيش ساخته آذربايجان در نظر دارد تأمين نيروي انساني خود را به مبلغ اولیه62.000.000.000 ريال(شصت و دو میلیاردريال) از طريق مناقصه عمومي به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید. متقاضيان ميتوانند تا مورخه   99/05/07 همه روزه از ساعت 8 لغایت ساعت 17 به امور قراردادهای شرکت واقع در جاده سنتو، بين ميدان کارگر و سه راه فرودگاه، شرکت خانه سازي پيش ساخته آذربايجان ساختمان اداري مراجعه و نسبت به اخذ مدارک مناقصه و ارائه پیشنهاد قیمت اقدام نمایند. ضمناً کليه هزينه هاي آگهي به عهده برنده مي باشد و شرکت در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.
هزینه خرید اسناد 300.000 ریال میباشد که در زمان تحویل اسناد دریافت خواهد شد %
آدرس شرکت : تبريز، جاده سنتو، حد فاصل سه راهي فرودگاه و میدان کارگر ، تلفن 80-32890677


PDF چاپ چاپ