تاریخ : شنبه 3 مهر 1400     |     کد : 477

آگهي مناقصه عمومی ( نوبت دوم )

آگهي مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی ( نوبت دوم ) شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان ؛

شرکت خانه سازي پيش ساخته آذربايجان در نظر دارد تأمين نيروي انساني جهت امورات محوله در واحدهای تابعه خود را به مبلغ اولیه 98.000.000.000 ريال ( نود و هشت میلیارد ريال ) از طريق مناقصه عمومي به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.

شرکت خانه سازي پيش ساخته آذربايجان به استناد مصوبه هیئت مدیره به شماره 2-706 مورخه 1400/04/13 در نظر دارد تأمين نيروي انساني جهت امورات محوله در واحدهای تابعه خود را به مبلغ اولیه 98.000.000.000 ريال ( نود و هشت میلیارد ريال ) از طريق مناقصه عمومي به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید. متقاضيان ميتوانند تا مورخه 1400/07/14 همه روزه از ساعت 8 لغایت ساعت 14 به امور قراردادهای شرکت مراجعه و نسبت به اخذ مدارک مناقصه و ارائه پیشنهاد قیمت اقدام نمایند. ضمناً کليه هزينه هاي آگهي به عهده برنده ميباشد و شرکت در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.
هزینه خرید اسناد 400.000 ریال میباشد که در زمان تحویل اسناد دریافت خواهد شد. %
آدرس شرکت : تبريز، جاده سنتو، حد فاصل ميدان کارگر و سهراهي فرودگاه، تلفن 80-32890677


PDF چاپ چاپ