تاریخ : شنبه 27 آذر 1400     |     کد : 488

آﮔﻬﯽ ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ املاک

آگهی مزایده املاک ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزي ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن از طریق ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزي ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن در ﻧﻈﺮ دارد یکی از املاک ﺷﺮﮐﺖ را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.

ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزي ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺠﻮز ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 720-1 ﻣﻮرﺧﻪ 1400/09/14در ﻧﻈﺮ دارد یکی از املاک ﺷﺮﮐﺖ را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ. ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺧﺮﯾﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻤﻪ روزه از ﺳﺎﻋﺖ 9 اﻟﯽ 14 ﻇﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر درﯾﺎﻓﺖ ﺑﺮگ ﻣﺰاﯾﺪه و ﻓﺮم ﻣﺨﺼﻮص ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺎ ﻣﻮرﺧﻪ 1400/09/29 و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرﺧﻪ   1400/09/20 ﻟﻐﺎﯾﺖ یک ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرﺧﻪ 1400/09/28 در وقت اداری با شماره تلفن 32899080 تماس حاصل نموده و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ 14 روز سه ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرﺧﻪ 1400/09/30 ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺑﯿﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزي ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ، ﺿﻤﻨﺎً ﮐﻠﯿﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي آﮔﻬﯽ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﺮﻧﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺮﮐﺖ در رد ﯾﺎ ﻗﺒﻮل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ. 
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺮﯾﺪ اﺳﻨﺎد 1,000,000 رﯾﺎل ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺳﻨﺎد درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
آدرس ﺷﺮﮐﺖ : ﺗﺒﺮﯾﺰ، ﺟﺎده ﺳﻨﺘﻮ، ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﻣﯿﺪان ﮐﺎرﮔﺮ و ﺳﻪراﻫﯽ ﻓﺮودﮔﺎه، ﺗﻠﻔﻦ 80-32890678 


PDF چاپ چاپ