تاریخ : دوشنبه 20 دي 1400     |     کد : 495

آﮔﻬﯽ ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ املاک

آگهی مزایده عمومی املاک ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزي ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن از طریق ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزي ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن در ﻧﻈﺮ دارد تعدادی از املاک ﺷﺮﮐﺖ را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزي ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن در ﻧﻈﺮ دارد تعدادی از املاک ﺷﺮﮐﺖ را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ. ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺧﺮﯾﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻤﻪ روزه از ﺳﺎﻋﺖ 9 اﻟﯽ 16 ﻇﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر درﯾﺎﻓﺖ ﺑﺮگ ﻣﺰاﯾﺪه و ﻓﺮم ﻣﺨﺼﻮص ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺎ ﻣﻮرﺧﻪ 1400/10/28 و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺎزدﯾﺪ از دوﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرﺧﻪ   1400/10/20 ﻟﻐﺎﯾﺖ سهﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرﺧﻪ 1400/10/28 در وقت اداری با شماره تلفن 32899080 تماس حاصل نموده و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ 13 روز پنج ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرﺧﻪ 1400/10/30 ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺑﯿﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزي ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ، ﺿﻤﻨﺎً ﮐﻠﯿﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي آﮔﻬﯽ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﺮﻧﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺮﮐﺖ در رد ﯾﺎ ﻗﺒﻮل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ. 
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺮﯾﺪ اﺳﻨﺎد 1,000,000 رﯾﺎل ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺳﻨﺎد درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
آدرس ﺷﺮﮐﺖ : ﺗﺒﺮﯾﺰ، ﺟﺎده ﺳﻨﺘﻮ، ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﻣﯿﺪان ﮐﺎرﮔﺮ و ﺳﻪراﻫﯽ ﻓﺮودﮔﺎه، ﺗﻠﻔﻦ 80-32890678


PDF چاپ چاپ