تاریخ : يکشنبه 11 ارديبهشت 1401     |     کد : 518

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی تامین اکیب کارگری به صورت حجمی

آگهی مناقصه عمومی شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان تامین اکیب کارگری به صورت حجمی

شرکت خانه سازي پيش ساخته آذربايجان در نظر دارد تامین اکیب کارگری بصورت حجمی جهت امورات محوله در واحدهای تابعه خود را به مبلغ  اولیه 30/000/000/000 ريال  (سی میلیارد ریال) را از طريق مناقصه عمومي به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید.  متقاضيان مي­توانند تا روزسه شنبه مورخه 1401/02/27همه روزه از ساعت 8 لغایت ساعت 14 به امور قراردادهای شرکت واقع در ساختمان اداري مراجعه و نسبت به اخذ مدارک مناقصه و ارائه پیشنهاد قیمت اقدام نمایند. ضمناً کليه هزينه­هاي آگهي به عهده برنده مي­باشد و شرکت در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.
لازم به ذکر است که مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 1/500/000/000 ریال (  یک میلیاردو پانصد میلیون ریال )بوده و پیشنهادات در ساعت 15 روز  سه شنبه 1401/02/27در محل مدیریت شرکت باز گشایی خواهد شد .
هزینه خرید اسناد 1.000.000 ریال میباشد که در زمان تحویل اسناد دریافت خواهد شد. %
آدرس شرکت : تبريز، جاده سنتو، حد فاصل ميدان کارگر و سه­راهي ­فرودگاه، تلفن 80-32890677


PDF چاپ چاپ