تاریخ : شنبه 17 ارديبهشت 1401     |     کد : 520

آگهي مناقصه عمومی

آگهي مناقصه عمومی عمليات تکمیل نواقصات و تهیه مصالح و نصب و راه اندازی آسانسور

آگهي مناقصه عمومی عمليات تکمیل نواقصات و تهیه مصالح و نصب و راه اندازی آسانسور پروژه مهر 2 سهند


 شرکت خانه سازي پيش ساخته آذربايجان در نظر دارد کلیه عملیات تکمیل نواقصات و تهیه مصالح و نصب و راه اندازی آسانسورهای 47 راه پله پروژه مهر2 واقع در شهر جدید سهند به مبلغ اولیه 64/655/700/000 ريال  (شصت و چهار میلیاردو ششصد و پنجاه و پنج میلیون و هفتصد هزار  ريال) را از طريق مناقصه عمومي به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید. پرداخت مبلغ فوق بصورت نقدی و غیر نقدی خواهد بود متقاضيان مي­توانند تا مورخه 1401/02/31 همه روزه از ساعت 8 لغایت ساعت 14 به امور قراردادهای شرکت واقع در ساختمان اداري مراجعه و نسبت به اخذ مدارک مناقصه و ارائه پیشنهاد قیمت اقدام نمایند. ضمناً کليه هزينه­ هاي آگهي به عهده برنده مي­باشد و شرکت در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.
هزینه خرید اسناد 1.000.000 ریال میباشد که در زمان تحویل اسناد دریافت خواهد شد. %
آدرس شرکت : تبريز، جاده سنتو، حد فاصل ميدان کارگر و سه­راهي ­فرودگاه، تلفن 80-32890677

 


PDF چاپ چاپ