تاریخ : شنبه 17 ارديبهشت 1401     |     کد : 521

آگهی مناقصه عمومی

گهی مناقصه عمومی عملیات اجرای شمعهای بلوک A پروژه رودکی

گهی مناقصه عمومی عملیات اجرای شمعهای بلوک A پروژه رودکی واقع در ولیعصر کوی استانداری 24 متری شهید عطایی

 شرکت خانه سازي پيش ساخته آذربايجان در نظر دارد کلیه عملیات اجرای شمع های بلوک A پروژه رودکی واقع در ولیعصر کوی استانداری 24 متری شهید عطایی  به مبلغ اولیه 6/350/000/000 ريال  (شش میلیاردو سیصدو پنجاه میلیون  ريال) را از طريق مناقصه عمومي به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید.  متقاضيان مي­توانند تا مورخه 1401/02/31 همه روزه از ساعت 8 لغایت ساعت 14 به امور قراردادهای شرکت واقع در ساختمان اداري مراجعه و نسبت به اخذ مدارک مناقصه و ارائه پیشنهاد قیمت اقدام نمایند. ضمناً کليه هزينه­هاي آگهي به عهده برنده مي­باشد و شرکت در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.
هزینه خرید اسناد 1.000.000 ریال میباشد که در زمان تحویل اسناد دریافت خواهد شد. %
آدرس شرکت : تبريز، جاده سنتو، حد فاصل ميدان کارگر و سه­راهي ­فرودگاه، تلفن 80-32890677


PDF چاپ چاپ