تاریخ : چهارشنبه 21 ارديبهشت 1401     |     کد : 522

آگهی مناقصه عمومی (نوبت دوم)

عملیات اجرای فونداسیون نرده های پل شهید بهشتی

عملیات اجرای فونداسیون نرده های پل شهید بهشتی واقع در چایکنار زیرگذر شهید بهشتی

شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان در نظر دارد کلیه عملیات اجرای فونداسیون نرده های ضلغ جنوبی پل شهید بهشتی واقع در چایکنار زیرگذر شهید بهشتی به مبلغ اولیه 6.650.000.000 ریال (شش میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون ریال) را از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید.  متقاضيان مي­توانند تا مورخه 1401/03/04 همه روزه از ساعت 8 لغایت ساعت 14 به امور قراردادهای شرکت واقع در ساختمان اداري مراجعه و نسبت به اخذ مدارک مناقصه و ارائه پیشنهاد قیمت اقدام نمایند. ضمناً کليه هزينه ­هاي آگهي به عهده برنده مي ­باشد و شرکت در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.
لازم به ذکر است که مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 340.000.000 ریال بوده و پیشنهادات در ساعت 15 روز چهارشنبه 1401/03/04 در محل دفتر مدیریت به نشانی شرکت باز گشایی خواهد شد .
هزینه خرید اسناد 1.000.000 ریال میباشد که در زمان تحویل اسناد دریافت خواهد شد. %
آدرس شرکت : تبريز، جاده سنتو، حد فاصل ميدان کارگر و سه­راهي ­فرودگاه، تلفن 80-32890677


PDF چاپ چاپ